Đo lường

Nhận kết quả đánh giá cơ thể bạn!

Chúng tôi đang giúp bạn đánh
giá dựa trên cơ thể của bạn

Vui lòng điền vào mẫu đơn này (*bắt buộc)

01. Họ tên*

02. Điện thoại* (yêu cầu mã quốc gia)

03. E-MAIL*

04. CHỌN VỊ TRÍ CƠ THỂ*

1) Vui lòng đo vùng có số đo lớn nhất ở khu vực quan tâm.

2) Có thể chọn nhiều vị trí

ĐỒNG Ý THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN*

1. Thông tin cá nhân thu thập
(1) Thông tin cá nhân thu thập
- 365mc Medical group thu thập các thông tin sau khi bạn gửi cho chúng tôi các gợi ý và đề xuất liên kết.
- Số điện thoại, e-mail.
2.Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân và sử dụng.
- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau:
Tư vấn và trả lời những đề xuất và gợi ý của khách hàng.

Xin vui lòng truy cập 365mc để có được chi phí chính xác thông qua hệ thống kiểm tra trước của chúng tôi.