Tư vấn online

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có bất kể câu hỏi gì về 365mc, hãy liên lạc với chúng tôi.

01. Các loại câu hỏi

02. Họ và tên

03. Tiêu đề

04. Nội dung

05. CHỌN PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC TIỆN LỢI NHẤT

06. ĐÍNH KÈM 3 ẢNH
(* Yêu cầu đính kèm 3 ảnh để có thể đăng ký.)

Không file đính kèm
Không file đính kèm
Không file đính kèm

07. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ SỬ DỤNG*

1. Thông tin cá nhân thu thập.
(1) Thông tin cá nhân thu thập
- 365mc Medical group thu thập các thông tin sau khi bạn gửi cho chúng tôi các gợi ý và đề xuất liên kết.
- Số điện thoại, e-mail.
2. Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân và sử dụng.
(1) Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau:
Tư vấn và trả lời những đề xuất và gợi ý của khách hàng.