Ghé thăm

Bệnh viện 365mc Seoul

Thứ 2

11 giờ - 20 giờ

Thứ 3

11 giờ - 20 giờ

Thứ 4

11 giờ - 19 giờ

Thứ 5

11 giờ - 20 giờ

Thứ 6

11 giờ - 20 giờ

Thứ 7

11 giờ - 16 giờ

CN & Ngày lễ

Nghỉ

* Dịch vụ y tế của bệnh viện vẫn được cung cấp trong thời gian nghỉ trưa .

Bản đồ bệnh viện Seoul 365mc

Địa chỉ 126, Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc

Bệnh viện 365mc Daejeon

Thứ 2

11 giờ - 20 giờ

Thứ 3

11 giờ - 20 giờ

Thứ 4

11 giờ - 19 giờ

Thứ 5

11 giờ - 20 giờ

Thứ 6

11 giờ - 20 giờ

Thứ 7

11 giờ - 16 giờ

CN & Ngày lễ

Nghỉ

*Dịch vụ y tế của bệnh viện vẫn được cung cấp trong thời gian nghỉ trưa .

Bản đồ bệnh viện Daejeon 365mc

Địa chỉ Ji-bang-ii Tower ,194, Daedeok-daero, Seo-gu, Daejeon, Hàn Quốc

Bệnh viện 365mc Busan

Thứ 2

11 giờ - 20 giờ

Thứ 3

11 giờ - 20 giờ

Thứ 4

11 giờ - 19 giờ

Thứ 5

11 giờ - 20 giờ

Thứ 6

11 giờ - 20 giờ

Thứ 7

11 giờ - 16 giờ

CN & Ngày lễ

Nghỉ

*Dịch vụ y tế của bệnh viện vẫn được cung cấp trong thời gian nghỉ trưa .

Bản đồ bệnh viện Busan 365mc

Địa chỉ 13-15F of Ion City Buliding,74, Seomyeon-ro, Busanjin-gu, Busan, Hàn Quốc

Trung tâm LAMS Gangnam

Thứ 2

11 giờ - 20 giờ

Thứ 3

11 giờ - 20 giờ

Thứ 4

11 giờ - 19 giờ

Thứ 5

11 giờ - 20 giờ

Thứ 6

11 giờ - 20 giờ

Thứ 7

11 giờ - 16 giờ

CN & Ngày lễ

Nghỉ

*Dịch vụ y tế của bệnh viện vẫn được cung cấp trong thời gian nghỉ trưa .

Bản đồ Trung tâm LAMS Gangnam

Địa chỉ Sin-sa Buliding 2F, 118, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc